Als je graag een kindje wilt adopteren, komt daar best wel wat bij kijken. Er staat je veel te wachten, van beginseltoestemming tot aan onderzoeken. Maar je hebt het er waarschijnlijk allemaal graag voor over, tenslotte is het einddoel hetgeen waar je het allemaal voor doet. Je kunt waarschijnlijk niet wachten tot je het adoptiekindje in je armen Žn in je hart kunt sluiten. Voordat het zo ver is, heb je eerst nog wat stappen te nemen. Waarschijnlijk roepen deze stappen ook veel vragen op. Neem alleen al alles omtrent wet-en regelgeving bij adoptie, dit is best belangrijk om hierover enige informatie te hebben. Aan welke voorwaarden moet je bijvoorbeeld voldoen om in aanmerking te komen voor adoptie? We leggen het aan je uit.

Nederlandse wetgeving en internationale verdragen

Bij het overzicht van de relevante wet- en regelgeving rond adoptie moet men er altijd rekening mee houden dat regels op het gebied van adoptie regelmatig worden aangepast of herzien. Daarom is het ook altijd belangrijk om de website van de overheid te checken voor de actuele informatie. Daarbij dient men rekening te houden met het feit dat er een Nederlandse wetgeving is, maar dat je ook rekening moet houden met de Internationale verdragen als je een kindje uit het buitenland wilt adopteren.

Adoptiewetten

De twee belangrijkste wetten op het gebied van adoptie zijn de:

 • Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)
 • Wet herziening afstammingsrecht en regeling van adoptie

De inhoud van deze wetten zijn volledig te lezen op de website van de overheid.

Adoptievoorwaarden voor een Nederlands kind

Als je een kind uit Nederland wilt adopteren, moet je meerderjarig zijn en minimaal 18 jaar ouder dan het kind wat je wilt adopteren. Daarnaast zijn er nog een aantal andere algemene voorwaarden:

 • De adoptie moet in het belang zijn van het kind en het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eigen ouders. Dit laatste wordt door een rechter bepaald.
 • Het kind is minderjarig. Als het kind ouder is dan 12 jaar moet het zelf instemmen met de adoptie.
 • Kinderen kunnen niet door hun grootouders geadopteerd worden.
 • Om een Nederlands kind te kunnen adopteren moet je het kind wel minimaal 1 jaar hebben verzorgd en/of hebben opgevoed. Dit kan bijvoorbeeld zijn als voogd, pleegouder of stiefouder.

Aanvullende voorwaarden

Voor paren, partners of duomoeders zijn er een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moeten paren van gelijk of verschillend geslacht minimaal 3 jaar aantoonbaar hebben samengeleefd voorafgaand aan de adoptieaanvraag. Een nieuwe partner kan het kind van zijn of haar partner adopteren, de zogenaamde partneradoptie. Ook zij moeten minimaal 3 jaar aantoonbaar hebben samengeleefd met de juridische ouder en minimaal 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Adoptievoorwaarden voor een buitenlands kind

Ook als je een kind uit het buitenland wilt adopteren zijn er regels en voorwaarden. Allereerst heb je om aan het adoptieproces deel te kunnen nemen een beginseltoestemming nodig. Dit is een soort van bewijs van geschiktheid om te adopteren van de Nederlandse overheid. Dit zijn de algemene voorwaarden om een kind uit het buitenland te adopteren:

 • Je moet jonger dan 42 jaar zijn om de aanvraag voor beginseltoestemming te doen. In enkele bijzondere gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt. De beginseltoestemming is vier jaar geldig en kan eventueel voor 4 jaar verlengd worden.
 • Jij en je eventuele partner moeten toestemming verlenen voor inzage in het JDS (Justitieel Documentatiesysteem).
 • Tussen de oudste adoptieouder en het kind mag het leeftijdsverschil niet groter zijn dan 40 jaar. Ook hier kan heel soms een uitzondering op worden gemaakt.
 • Je moet gezond genoeg zijn om te adopteren. Hiervoor moet je een keuring ondergaan.
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn.
 • Je moet in staat zijn om vanaf het tijdstip van vertrek van het buitenlandse kind naar Nederland om vanaf die tijd te voorzien in alle kosten voor het kind. Zoals de kosten voor de opvoeding en de verzorging.
 • Het land van herkomst kan nog extra voorwaarden stellen aan de adoptie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over je leeftijd, je gezondheid of je inkomen.

Aanvullende voorwaarden

Er zijn ook nog andere aanvullende voorwaarden. Per situatie kunnen deze voorwaarden verschillen:

 • Een man en een vrouw kunnen alleen in een getrouwde status samen een kind adopteren uit het buitenland.
 • Paren van hetzelfde geslacht kunnen alleen uit het buitenland een kindje adopteren als het desbetreffende land hier geen problemen mee heeft. Ze moeten dan wel getrouwd zijn.
 • Bij de meeste landen gaat de voorkeur uit naar getrouwde stellen, hierdoor zijn er helaas weinig mogelijkheden voor eenouderadoptie als het gaat om een kindje uit het buitenland.

De adoptieprocedure

Eigenlijk verloopt de adoptie in drie fases. Eerst heb je de periode waarin je de beginseltoestemming aanvraagt. Daarna volgt de bemiddelingsfase. In de laatste fase moet je alle formaliteiten in Nederland gaan regelen.

Officieel geadopteerd

Wanneer uiteindelijk door geschikte personen om adoptie is verzocht en er is ook aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan, dan moet de rechter gaan beslissen of de adoptie door kan gaan. Als er tegen deze uitspraak geen hoger beroep open staat, dan is de uitspraak Ôin kracht van gewijsdeÕ van toepassing en is de adoptie officieel voltooid. In sommige gevallen kan de adoptie al eerder een feit zijn. Door de adoptie komen de adoptieouder(s) en het geadopteerde kind in een familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan en krijgt het geadopteerde kind deze familierechtelijke betrekkingen ook met de bloedverwanten. De familierechtelijke betrekkingen met de biologische ouders en bloedverwanten houden voor het kind door de adoptie op. Tenzij het kind natuurlijk wordt geadopteerd door een partner van de biologische ouder.

Een ingrijpende stap

Een adoptie is een ingrijpende en bijzondere maatregel in het leven van een kind. Dit is ook de reden waarom er veel wettelijke voorwaarden zijn voordat er officieel wordt overgegaan tot adoptie. Daarom kan een adoptie ook een dure aangelegenheid zijn, zeker bij een interlandelijke adoptie. Bij adopteren uit een ander land kunnen alleen de kosten al oplopen tot meer dan 10.000