Veel mensen hebben vragen als het gaat om de ouderbijdrage. Is deze vrijwillige ouderbijdrage verplicht? Wat zijn de vereisten omtrent de ouderbijdrage en welke informatie is nog meer relevant? In dit artikel lees je er meer over, zodat je als ouder precies weet hoe de vork in de steel zit. Let wel: we richten ons nu specifiek op een ouderbijdrage op scholen. Wat is daar de reden van? In hoeverre is het verplicht en welke opties zijn er allemaal?

Vrijwilligheid staat centraal

In principe is de ouderbijdrage altijd vrijwillig. Met andere woorden: er is geen enkele school in Nederland die je kan verplichten om een bijdrage te geven als ouder. Dit is wettelijk niet toegestaan en omwille van die reden mag een school een leerling dan ook niet weigeren. Veel mensen zijn in de illusie dat het ook met de inkomsten van de ouders heeft te maken. Dit gegeven is ook pertinent onwaar. Of je nu een hoog inkomen hebt, of daarentegen een laag inkomen. Dit is niet relevant voor de ouderbijdrage. Niet wat betreft de verplichting, maar ook niet wat betreft de procentuele draagkracht. Daar wordt wettelijk gezien geen onderscheid tussen gemaakt.

Vandaar ook dat het de naam vrijwillige ouderbijdrage betreft. In principe kun je natuurlijk stellen dat er ook een onvrijwillige ouderbijdrage bestaat. Maar dit heet dan geen onvrijwillige ouderbijdrage, maar schoolgeld. Maar ondanks het feit dat de ouderbijdrage geheel vrijwillig is, betekent dit nog niet automatisch dat ouders niet willen bijdragen. Als ouder voel je je natuurlijk verbonden met de school. Om die reden willen ouders regelmatig een bijdrage leveren aan het onderwijs van hun kind. Wat is er immers belangrijker dan goed onderwijs? Het onderwijs is het fundament voor een gouden toekomst met veel gelukzaligheid.

Wat is de reden voor een ouderbijdrage?

Veel mensen vragen zich af wat de reden voor een ouderbijdrage is. Is het immers niet de overheid die subsidie geeft aan scholen? Dit is inderdaad waar, maar dit betekent niet dat deze subsidie geldt voor alle activiteiten die een school onderneemt. Er zijn namelijk verschillende activiteiten die door de overheid niet worden ondersteund. Lees hieronder een voorbeeld van enkele activiteiten. De gemiddelde school is afhankelijk van vrijwillige ouderbijdragen om deze activiteiten op een deugdelijke manier te realiseren. Vaak zijn het niet-noodzakelijke activiteiten, maar wel activiteiten die erg leuk zijn en een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de kinderen. Lees hieronder enkele van deze activiteiten.

  • Schoolreisjes

Voor een schoolreisje wordt meestal een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Een schoolreisje kan natuurlijk flink aan de prijs zijn en in de regel wordt dit niet vergoed door de overheid. Een reden hiervoor is dat door de overheid schoolreisjes niet per se als noodzakelijk worden gezien. Dit is natuurlijk erg jammer, want juist schoolreisjes hebben veel voordelen voor kinderen. Het maakt dus weliswaar geen onderdeel uit van het verplichte lesprogramma; het is wel degelijk zo dat een schoolreisje bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind.

Een schoolreisje is er immers niet alleen voor entertainment, maar vaak speelt het een belangrijke rol in de ontwikkeling. Juist een schoolreisje zorgt ervoor dat kinderen nieuwe inzichten leren kennen. Ze leren niet enkel zaken uit de boeken, maar gaan daadwerkelijk het land in om het aan den lijve te ondervinden. Bovendien zorgt een schoolreisje er ook voor dat er meer groepsbinding ontstaat. Een schoolreisje bestaat immers niet alleen uit educatie, maar het zorgt er ook voor dat de kinderen in de klas goed met elkaar kunnen omgaan. Ook dit is zeer belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling. Een vrijwillige ouderbijdrage voor een schoolreisje kan daarom wel belangrijk zijn. Sommige scholen hebben namelijk als regel dat het niet mogelijk is om te participeren in een schoolreisje, wanneer er niet is voldaan aan een vrijwillige ouderbijdrage. Aangezien dit niet tot het officiële lesprogramma behoort, heeft een school de mogelijkheid om kinderen daarvoor uit te sluiten. Daarom is het wel verstandig om deze vrijwillige ouderbijdrage te geven. Anders kan het zijn dat je kind zich buitengesloten voelt. Iedereen heeft dan een gezamenlijke leuke ervaring ondervonden. Een ervaring waar je kind dan geen deel aan heeft genomen.

  • Feestdagen

Tijdens feestdagen worden er ook leuke activiteiten georganiseerd door veel scholen. Denk daarbij aan de belangrijke feestdagen, zoals sinterklaas, kerst en nog veel meer. Ook deze feestdagen dragen bij aan de samenhorigheid tussen de kinderen. Voor feestdagen moeten veel zaken worden voorbereid. Hier gaan natuurlijk kosten mee gepaard, en aangezien dit ook niet tot het officiële lesprogramma behoort, wordt hiervoor ook vaak een extra bijdrage gevraagd door scholen. Niet bijdragen kan ervoor zorgen dat je kind wordt uitgesloten van deze activiteiten. Maar dit is dus afhankelijk van het beleid van de verschillende scholen. Elke school heeft hiervoor andere richtlijnen.

Manier van betalen

Scholen ontvangen ouderbijdrages op diverse manieren. Veel scholen kiezen bijvoorbeeld voor de optie om één bijdrage per jaar te vragen. Dit is dan een vaste bijdrage die alle ouders moeten betalen. Hebben de ouders deze bijdrage dan betaald? In dat geval kan het kind meedoen aan alle activiteiten. Soms werkt het echter ook op een geheel andere manier. Er is namelijk ook de mogelijkheid dat scholen een bijdrage per activiteit vragen. Dit heeft als voordeel dat je aan sommige activiteiten kunt bijdragen, maar aan andere bijdragen dan weer niet. Dit kan dus veel geld schelen, maar het zorgt er ook voor dat er meer sprake is van keuzestress. Elke school heeft hiervoor dus andere voorkeuren. Scholen mogen een bijdrage vragen, maar moeten altijd transparant zijn. Het mogen dus geen onduidelijke bijdragen zijn. Ook wanneer het een jaarlijkse bijdrage is, moet er duidelijk worden aangegeven hoe dit bedrag is verantwoord.

Gevolgen van niet-betaling

In dit artikel was al even naar voren gekomen wat de gevolgen zijn wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald. Het is dus weliswaar niet verplicht en je kind kan niet worden uitgesloten, maar er zijn wel andere gevolgen. Lees hieronder de belangrijkste gevolgen van het niet betalen van de ouderbijdrage.

Uitsluiting

Zoals al even werd benoemd, is er soms de mogelijkheid voor een school om kinderen uit te sluiten voor bepaalde activiteiten. Let wel: dit gaat dus puur om onderwijsactiviteiten die niet verplicht zijn om te volgen. Soms zijn excursies verplicht, maar soms ook niet. Is een excursie verplicht omdat het onderdeel uitmaakt van een vak? In dat geval is de activiteit onderdeel van het lesprogramma en om die reden verplicht. Uitsluiting is dan verboden. Is het echter een plezierreisje naar bijvoorbeeld een pretpark? In dat geval maakt het geen onderdeel uit van het lesprogramma. In die gevallen kan een leerling er wel voor worden uitgesloten wanneer de onderwijsbijdrage niet wordt betaald.

Sociale druk

Natuurlijk is er als gevolg ook nog de sociale druk. Wanneer ouders niet bijdragen aan een activiteit, kunnen ze daarmee in kwaad daglicht komen te staan. Veel ouders dragen dan ook maar bij, omdat ze niet aan de sociale druk willen bezwijken. Helaas zijn er ook scholen die daar misbruik van maken en heel veel ouderbijdrage vragen. Er zijn namelijk geen regels opgesteld wat betreft de ouderbijdrage. Er is geen limiet en er kan zoveel geld worden gevraagd als noodzakelijk wordt geacht. Daardoor kan de onderwijsbijdrage ook zeer veel variëren. De ene school vraagt bijvoorbeeld vrijwel geen bijdrage, of een symbolische donatie. Dit terwijl andere scholen soms wel honderden euro's vragen. Hier ligt dus een groot onderscheid in. Je moet altijd nagaan of het bedrag wel realistisch. In sommige gemeentes zijn er tegenwoordig wel richtlijnen. Er is dan bijvoorbeeld slechts een maximum bedrag die scholen mogen rekenen per jaar. Maar in andere gemeentes zijn er vaak geen maximum bedragen.

Conclusie

Over het algemeen komt het erop neer dat een ouderbijdrage niet verplicht is. Dit betekent echter niet dat het niet betalen van de bijdrage geen verstrekkende gevolgen heeft. In dit artikel is hopelijk inzicht gegeven op die situatie. In dit artikel zijn de wetten omtrent de ouderbijdrage naar voren gekomen. Ook zijn de wettelijke regels in kaart gebracht en op welke manieren scholen soms misbruik maken. In het algemeen kan gesteld worden dat je als ouder altijd kritisch moet zijn. Nooit zomaar klakkeloos een ouderbijdrage betalen, terwijl het niet eens noodzakelijk is. Maar daartegenover staat dan ook weer dat het soms verstandig is om wel gewoon een ouderbijdrage te betalen. Het is ook belangrijk om met andere ouders te overleggen. Op die manier kunnen jullie tot een algehele consensus komen.