Wanneer je kind naar groep 6 gaat, is dit misschien iets minder spannend dan een jaar geleden. Bij de overgang naar groep 5 ging je kind immers naar de bovenbouw. Je kind is de bovenbouw inmiddels al gewend en zal zich in groep 6 voorbereiden op de laatste jaren van bovenbouw. Ontwikkeling en toepassing van de in voorgaande jaren geleerde stof staat centraal. Wat leren kinderen in groep 6?

Leerdoelen in groep 6

Het Ministerie van Onderwijs heeft leerdoelen opgesteld wat kinderen in een bepaalde groep moet leren. Scholen hebben zelf een grote vrijheid hoe zij dit in hun lesprogramma's inpassen. Er zijn namelijk diverse basisschooltypen in Nederland en ieder type onderwijs past de leerdoelen op hun eigen wijze toe. Er is dus misschien niet heel exact aan te geven hoe de leerdoelen in groep 6 worden aangeboden, maar het is wel globaal aan te geven wat kinderen in groep 6 leren.

Lezen in groep 6

De tijd dat kinderen nog moeten leren lezen ligt in groep 6 al lange tijd achter hun. Kinderen in groep 6 kunnen al goed lezen. Sterker nog, lezen zal in groep 6 nog vlotter gaan. Daarom wordt niet alleen aan lezen aandacht besteed, maar ook om teksten te leren ontleden en te begrijpen. In groep 6 leren kinderen structuur- en verhaallijnen te herkennen en hoe een bepaalde tekst is opgebouwd. Hoe halen ze zoveel mogelijk informatie uit een tekst of een boek staat dus centraal. In groep 6 maken kinderen dan ook kennis met een grote verscheidenheid aan boeken, kranten en tijdschriften. Voor het eerst zullen kinderen een eigen smaak ontwikkelen omtrent de te lezen boeken en andere lectuur. Het is daarom ook belangrijk dat je ook thuis beschikt over een breed aanbod van verschillende kranten, tijdschriften en boeken. Wanneer zij beschikking hebben over boeken die hun interesse hebben, zal het lezen ook leuk blijven.

Uitbreiding van grammatica

Juist omdat lezen geprofessionaliseerd wordt, is kennis van grammatica erg belangrijk. Al in groep 5 wordt er een eerste start gemaakt met basisgrammatica. In groep 6 wordt de grammatica verder uitgebreid. In groep 5 hebben ze al kennis gemaakt met lidwoorden, in groep 6 worden kinderen geleerd om hele zinnen te ontleden. Ze leren bepaalde grammaticale begrippen, zoals onderwerp, persoonsvorm en gezegde. Een belangrijk onderdeel van grammatica in groep 6 is het vervoegen van werkwoorden. Zo leren ze dat werkwoorden veranderen door bijvoorbeeld tijd of persoon, zoals verleden tijd, tegenwoordige tijd en ik, hij, wij en jullie. Verder wordt er verdere nadruk gelegd op de spelling. Ze moeten weten wanneer je een 's schrijft en wanneer niet en het verschil tussen ou en au in woorden.

Rekenen in groep 6

Rekenen zal een stuk lastiger worden in groep 6. Zelfs volwassenen die altijd al moeite met rekenen hebben gehad, kunnen zelfs moeite hebben met rekensommen uit groep 6. Kilometers, centimeters en millimeters zullen ze in groep 5 al geleerd hebben. Dit wordt in groep 6 verder uitgebreid naar bijvoorbeeld inhoudsmaten, zoals centiliters en hectoliters. Ze moeten ook leren hoe begrippen met elkaar in verhouding staan, zoals hoeveel meter zit er in een hectometer? Als het goed is kennen kinderen in groep 6 de tafels al goed. In groep 6 worden nu tafels en andere sommen gemaakt met veel grotere cijfers. De kinderen zullen ook kennis maken met kommagetallen, vaak in combinatie met maten en gewichten. Zo leren ze dat 1.000 meter gelijk is aan 1 kilometer. Iets nieuws op rekengebied in groep 6 zijn een eerste kennismaking met breuken. In groep 6 moeten ze gemakkelijke breuken kunnen maken, waarbij cirkel- en taartdiagrammen als hulpmiddel dienen.

Maatschappelijke onderwerpen tijdens wereldoriëntatie

Onder wereldoriëntatie vallen diverse vakken, zoals geschiedenis, topografie en maatschappijleer. Veel onderwerpen uit deze verschillende vakken kunnen elkaar overlappen. Geschiedenisles wordt meestal chronologisch gegeven, waarbij in groep 5 onderwerpen als de prehistorie tot aan de middeleeuwen wordt behandeld. In groep 6 volgt de geschiedenis van Nederland, waarbij het gaat over de Gouden eeuw en Willem van Oranje. Betreffende topografie kunnen kinderen op de kaart inmiddels wel de verschillende landen, steden en rivieren aangeven. In groep 6 gaat topografie wat dieper. Zo worden per gebied of regio ook grondsoorten behandeld en hoe gemeenten in elkaar zitten, waarbij een stukje basisstaatsinrichting wordt behandeld. Er wordt ook diep ingegaan op bepaalde natuurverschijnselen, zoals het ontstaan van vulkanen en bepaalde weertypen. Verder worden er tijdens maatschappijleer allerlei maatschappelijk onderwerpen behandeld. Een belangrijk onderwerp is het klimaat en bijbehorende onderwerpen, zoals de gevolgen van milieuvervuiling, energiebesparing en duurzame ontwikkeling. Ook andere maatschappelijke onderwerpen, worden al dan niet in combinatie met nieuwsberichten behandeld, zoals het genderonderwerp. Het bijhalen van nieuwsonderwerpen wordt steeds vaker gedaan. Zo kunnen kinderen bepaalde maatschappelijke onderwerpen daadwerkelijk aan praktische voorbeelden koppelen.

Natuur en techniek

Onder natuur en techniek valt ook biologie. Kinderen wordt geleerd hoe het menselijk lichaam werkt en de verschillende groepen dieren, zoals zoogdieren, reptielen, insecten enz. Kinderen zullen leren wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen het menselijk lichaam en zoogdieren. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen boom- en plantensoorten, zoals naaldbomen en loofbomen en de invloed van de seizoenen op de natuur. Bij techniek wordt geleerd hoe bepaalde voorwerpen werken, zoals een tandwiel in klokken en fietsen of hoe een muziekinstrument in elkaar zit. Heel langzaam kan zo ook vastgesteld worden of de interesse van de kinderen meer bij theoretische of praktische oefeningen ligt.

Help je kind thuis

Wanneer je kind naar groep 6 gaat, dan zul je je kind ook thuis steeds meer moeten stimuleren en helpen. Soms krijgen kinderen in groep 6 al huiswerk mee, besteed daar ook veel tijd aan met je kind. Zorg voor voldoende afwisselende lectuur en zet in plaats van een amusementsprogramma ook eens een nieuwsprogramma op televisie aan. Groep 6 is namelijk een belangrijk schooljaar, waar kinderen al langzaam een eigen mening en inzicht op de maatschappij ontwikkelen.