Autisme is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat bij mensen met autisme, de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier verloopt dan bij andere mensen. Hierdoor hebben mensen met autisme vaak moeite met het begrijpen van hoe andere mensen zich voelen of wat zij in bepaalde situaties bedoelen. Als gevolg van deze complicaties, is het voor hen ook moeilijker om sociale contact te hebben met andere mensen. Daarnaast kan het moeilijk zijn om in te schatten wat er in sociale situaties wel en niet geschikt is om te doen. Bovendien kan er sprake zijn van herhaling. Niet alleen in het gebruik van woorden, maar herhaling is ook terug te zien in handelingen. Zo kan iemand met autisme herhaaldelijk een bepaalde handeling uitvoeren, zoals door dagelijks een bepaalde handeling uit te voeren. Ook is het mogelijk dat iemand met autisme een bepaalde interesse heeft in iets wat anderen helemaal niet als iets interessant achten, zoals bijvoorbeeld de vertrektijden van vliegtuigen.

Welke vormen van autisme zijn er?

Er zijn verschillende vormen van autisme. Hoewel er geen verschillende soorten autisme meer worden gediagnosticeerd, geeft men voor het gemak toch namen voor de vormen om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende vormen van autisme. Autisme uit zich namelijk niet bij iedereen hetzelfde en men komt er niet altijd vroeg in het leven achter. Het is ook mogelijk om pas erachter te komen dat men autisme heeft, wanneer er bepaalde veranderingen in iemands leven voorkomen of wanneer iemand een stressvolle periode ervaart. Hieronder worden soorten autisme als klassiek autisme, Asperger, PDD-Nos, stoornis van Rett en McDD behandeld.

Asperger

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme waarbij er problemen ontstaan op sociaal gebied en op communicatief gebied. Deze vorm van autisme lijkt erg veel op de vorm klassiek autisme, maar er zijn toch enkele verschillen tussen Asperger en klassiek autisme. Het grootste verschil zit hem in dat mensen met Asperger erg goed zijn in praten en leren. Hoewel zij geen moeite hebben met praten en leren, hebben zij wel moeite om te begrijpen wat mensen denken en voelen of wat taal betekent. Daarnaast praat iemand met Asperger in grote mate en heeft diegene meer behoefte aan relaties en aan vriendschappen dan iemand met de vorm van klassiek autisme. Ook heeft iemand met Asperger een grotere fantasie.

Klassiek autisme

Klassiek autisme is een vorm van autisme waarbij iemand, net zoals bij Asperger, moeite heeft op sociaal gebied en op communicatief gebied. Daarnaast zijn er niet alleen problemen op verbaal vlak, maar ook op non-verbaal vlak. Denk hierbij aan kenmerken als dwangmatig gedrag, agressie, zelfverminking, hyperactiviteit, stemmingsstoornissen, epilepsie, verminderde taalontwikkeling, slaapproblemen en nog een aantal andere kenmerken. Door de verschillende kenmerken waaruit klassiek autisme bestaat, wordt het ook wel de zwaarste variant van autisme genoemd.

PDD-NOS

De vorm van autisme PDD-NOS wordt gezien als een minder erge versie van autisme. Iemand met PDD-NOS heeft ook last van problemen op sociaal en communicatief gebied, maar dan in mindere mate. PDD-NOS is een afkorting voor de benaming ‘Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified’, ook wel bekend als ‘autisme verwante problematiek’. Wanneer iemand PDD-NOS heeft, heeft diegene een achterstand of beperking in de sociale omgang en vaak moeite om zich op andere mensen te richten. Er zijn verschillende kenmerken van deze vorm van autisme. Denk hierbij aan koppig en driftig zijn, moeite hebben met wederzijds contact, een gesloten indruk maken, weinig gebruik maken van gezichtsuitdrukkingen, oogcontact of lichaamshouding (of andere non-verbale signalen), een eenzame indruk maken, angstig zijn voor veranderingen, zich vasthouden aan bepaalde routines, taal erg letterlijk nemen, onhandig en angstig zijn op sociaal gebied, een stijve motoriek, overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels en nog een aantal andere kenmerken.

De stoornis van Rett

De stoornis van Rett is een vorm van autisme die alleen bij meisjes voorkomt. Kenmerken van de stoornis van Rett zijn dat meisjes 6 tot 18 maanden na de geboorte de taal= en handfuncties verliezen. Daarnaast is er sprake van stoornissen op sociaal of communicatief gebied. Ook kunnen er karakteristieke handbewegingen optreden. Denk hierbij aan karakteristieke handbewegingen als wassen of wringen.

McDD

McDD is een vorm van autisme die ook wel Multiple complex Developmental Disorders wordt genoemd. McDD wordt gekenmerkt door weinig/geen controle over zijn/haar emoties, moeite om onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en fantasie. Daarnaast vindt iemand met McDD het in sommige gevallen moeilijk om zich in anderen te verplaatsen.

Waardoor heeft iemand autisme?

Autisme is een aandoening waar men in het dagelijks leven wel last van kan hebben, maar het is mogelijk om hier goed mee om te gaan. Zo zijn er speciale scholen voor kinderen of jongeren met autisme en door middel van begeleiding kan iemand leren om te gaan met autisme. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van autisme, hieronder worden een aantal oorzaken wat uitgebreider besproken.

Erfelijkheid

Het is mogelijk dat autisme erfelijk is, maar het is nog niet bekend welke genen daadwerkelijk autisme veroorzaken. Vaak is de vader degene die de genmutatie overdraagt aan het kind. Dat wil niet zeggen dat ieder kind met autisme ook een autistische ouder heeft, want het is ook moeilijk dat niet alle kinderen binnen een gezin last hebben van autisme. Autisme wordt niet altijd als kind al gediagnosticeerd, maar het is mogelijk dat autisme op een oudere leeftijd pas wordt gediagnosticeerd. Vaak is dat bij vrouwen het geval. Vrouwen komen er namelijk vaak later in het leven pas achter dat men autisme heeft. Daarnaast worden wat lichtere vormen van autisme pas kenbaar wanneer men volwassen is. In de babytijd of kindertijd daarentegen, kunnen lichtere vormen van autisme nog niet helemaal duidelijk zijn.

Omgeving

Omgevingsfactoren zoals de opvoeding kunnen invloed hebben op hoe autisme zich ontwikkelt. Zo kunnen de gedragsproblemen bij autisme afnemen, wanneer er op een vroege leeftijd al wordt gezorgd voor een passend scholing en een aangepaste opvoeding voor een kind. Daarnaast is het mogelijk dat autisme zich ontwikkelt, wanneer een kind een laag geboortegewicht heeft. Bovendien kan het ook veroorzaakt worden wanneer ouders op een latere leeftijd beslissen om kinderen te nemen.

Conclusie: Wat is autisme in kindertaal?

Al met al is autisme een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van autisme, omdat autisme zich niet bij iedereen hetzelfde ontwikkeld. Een aantal vormen van autisme zijn asperger, klassiek autisme, McDD, PDD-NOS en de stoornis van Rett. Aan deze vormen hangen verschillende kenmerken. Het is niet het geval dat iemand al deze kenmerken moet hebben om een bepaalde vorm van autisme te hebben, maar wanneer iemand erg duidelijk een bepaalde kenmerk heeft dan is het wel mogelijk dat iemand de vorm van autisme heeft. Bovendien zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van autisme. Denk hierbij aan omgevingsfactoren, erfelijkheid, enzovoorts. Autisme kan op een vroege leeftijd al worden gediagnosticeerd, maar het is ook mogelijk dat het pas op latere leeftijd wordt gediagnosticeerd.