Als je kind naar school gaat, raak je als ouder vanzelf betrokken bij activiteiten op school. Je kunt als ouder hand –en spandiensten verrichten door actief te zijn als luizenouder of bij het organiseren van een rommelmarkt. Ook zijn er ouders die het onderwijs zelf ondersteunen als knutselouder, leesouder of door te helpen in de mediatheek. Er is meer dan genoeg te doen en hulp is altijd welkom. Naast deze activiteiten draag je ook je steentje bij door zitting te nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Wat wordt er van je verwacht als moeder in de ouderraad van school en wat doet de ouderraad eigenlijk? Wij vertellen je er alles over.

Wat is de ouderraad?

Actieve ouders hebben zich op veel scholen georganiseerd in de ouderraad. De meeste scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kennen zo’n raad, die op sommige scholen ook wel bekend staat onder de naam oudercommissie of oudervereniging. In de wet is niets vastgelegd over een ouderraad, dus elke school vult dit op zijn eigen manier in. Vaak worden ouders tijdens verkiezingen gekozen om zitting te nemen in de ouderraad. Soms zitten er ook leerkrachten in de raad om makkelijk en snel te kunnen overleggen over praktische zaken. Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, de meeste ouderraden vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Invulling van de ouderraad

Juist omdat er in de wet niets is vastgelegd over de invulling van een ouderraad zie je hier grote verschillen in. Waar de ene raad vooral meedenkt over het beleid van de school, ligt het accent van de andere raad meer op het uitvoeren van activiteiten om de leerkrachten te ontlasten. Ook zijn er ouderraden die thema-avonden organiseren op school over thema’s waar kinderen zowel thuis als op school mee te maken krijgen, zoals cyberpesten of gezonde voeding. Het is belangrijk dat je als leden van de ouderraad met elkaar en met de school in gesprek blijft over de taken van de ouderraad en het functioneren van de raad.

Verschil tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad

Stap je eenmaal een basisschool binnen, dan leer je heel wat nieuwe termen kennen. Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Ook zijn er verschillende overlegorganen op school die allemaal wat anders doen en een andere verantwoordelijkheid hebben. Naast de verkeerscommissie en de Sinterklaascommissie bestaat er ook een formeler orgaan; de medezeggenschapsraad. De taken van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. Ouders en personeel hebben via de medezeggenschapsraad invloed op het schoolbeleid. Sommige beslissingen op school mogen niet genomen worden zonder instemming van de medezeggenschapsraad. Voor andere onderwerpen is er adviesrecht en ook kan de medezeggenschap op eigen initiatief onderwerpen op de agenda zetten.
Veel scholen gebruiken de ouderraad als klankbord waarbij ze de mening van ouders willen peilen voordat ze voor besluitvorming naar de medezeggenschapsraad gaan. Vaak hebben ouders van de ouderraad wat meer contact met andere ouders in de school door de activiteiten die ze organiseren en worden ze ook eerder aangesproken door andere ouders als die ergens mee zitten. Als moeder in de ouderraad word je dus ook gauw een klankbord en aanspreekpunt voor andere ouders. Het is verstandig om regelmatig ervaringen uit te wisselen en af te stemmen met de medezeggenschapsraad om elkaar te versterken.

De voordelen van actief zijn op school

Het heeft veel voordelen als je als ouder actief bent op school, of je nu als moeder in de ouderraad van school zit of op een andere manier betrokken bent. Als je als ouder actief betrokken bent bij de school van je kind krijg je meer inzicht in wat er op school gebeurt. Je leert de leerkrachten van je kind beter kennen en dat verlaagt de drempel om met elkaar te spreken. Ook leerkrachten krijgen op hun beurt beter zicht op de leefwereld van kinderen thuis. Door als ouder de leerkracht van je kind te ondersteunen verlicht je de taak van docenten zodat deze meer toekomen aan het begeleiden van kinderen in hun leerproces. Ook kan je als ouder een bijdrage leveren aan een veilig klimaat op school. Als de school veilig voelt, heeft dit positieve effecten op de leerprestaties van kinderen.